Wat we belangrijk vinden

Bij de Nijmeegse Avondschool staan een aantal kernbegrippen centraal. Ze geven aan wat we belangrijk vinden. Ze bepalen de manier waarop cursisten aan de slag kunnen in de school. Het zijn:

Kleinschaligheid

De groepen waarin docenten lesgeven zijn klein. Zo kan aan iedere cursist voldoende aandacht worden geschonken. We hanteren een maximum van 10 deelnemers per groep.

Veiligheid

Heeft betrekking op zowel het gebouw waar de lessen worden gegeven alsook op de leerbegeleiding. Er zijn op de Avondschool altijd voldoende docenten aanwezig, die de cursisten kunnen begeleiden.

Professioneel team

Alle docenten van de Avondschool komen uit het Praktijkonderwijs en of het Leerwegondersteuning Onderwijs. Ze kunnen inspelen op het kennisniveau en de belevingswereld van de cursisten. Dit zorgt voor een aanbod van de vakken ‘op maat’.

Vraaggestuurd aanbod

De Nijmeegse Avondschool houdt zoveel mogelijk rekening met de wensen en de vragen van de cursisten. Als tijdens een cursus blijkt dat de cursist ook nog een andere cursus wenst te volgen dan worden de mogelijkheden daarvoor met de cursist besproken.

Autonomie, sociale vaardigheid, relatievorming

Naar school gaan is ook een vorm van ontmoeting. Mensen leren dat ze autonoom zijn in hun doen en laten, terwijl ze tegelijkertijd de kans krijgen om te leren omgaan met anderen De ingestelde cursistenraad komt maandelijks in vergadering bij elkaar en bespreekt de sfeer op school, het cursusaanbod, wensen en ideeën over buitenschoolse activiteiten.

Individueel leerlingvolgsysteem; portfolio

Aan de hand van een ‘portfolio’ wordt wekelijks de leerstof bijgehouden, die door de cursist is verwerkt. Ze hebben zelf een groot aandeel in het maken van leervor”deringen en kunnen aan de hand van het portfolio zelf overzien wat de leerresultaten zijn.

Landelijk Avondschool Platform

De Nijmeegse Avondschool is aangesloten bij het ‘Landelijk Platform Avondonderwijs’(LPA) in Nederland. Jaarlijks worden bijeenkomsten georganiseerd om informatie uit te wisselen en te verkrijgen. De LPA-Centrale is gevestigd te Rotterdam.